A
  

Aktiviteter i året

Standerhejsning
Askø Sejlklub
Vi mødes på havnen
Lørdag d. 01-05-2021 
kl 11,15

 

Kom og vær med til hyggeligt samvær,
Alle er velkomne til standerhejsningen.
og hils på nye og ”gamle” medlemmer.
Vi tager forbehold for Corona restriktioner.

 Generalforsamling for Askø Sejlklubs medlemmer i Havnehuset

Lørdag d. 01-05-2021 kl 11,45

Såfremt coronarestriktionerne tillader det er vil der blive afholdt generalforsamling for medlemmerne og der vil være efterfølgende spisning.
 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab 2020
4. Budgetforslag 2021
5. Behandling af indkomne forslag:
a) Bestyrelsen foreslår afstemning om hvorvidt 3 Tons kran og mastekran skal nedlægges.
b) Forslag til vedtægtsændringer (Vedhæftes)
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt evt. afgift for kran for ikke medlemmer og ved nødsituationer.
7. Valg til bestyrelse og suppleant: Valg af kasserer og 1 bestyrelsesmedlem i ulige år. Lars W. Christensen, og Ole Hansen modtager genvalg. Valg af suppleant:
8. Valg af 5 kranførere.
9. Valg af bilagskontrollant, Marianne Hansen modtager genvalg samt suppleant for bilagskontrollant.
10. Eventuelt.

§7: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indsendt senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og forslagsstiller skal selv være til stede.

Forslag til ændring af vedtægterne skal dog være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder før generalforsamlingen
 
Efter generalforsamlingen er der sildebord for tilmeldte medlemmer.
Såfremt corona restriktionerne giver mulighed for det, er ledsager ifølge med medlemmer meget velkomne til det efterfølgende sildebord. for 100 kr. pr. ledsager.
 
Tilmelding til spisningen er nødvendigt senest d. 15. april til askoesejlklub@gmail.com.

Med forbehold for forsamlingsforbud.

På bestyrelses vegne
Allan Løje Christiansen

 

Askø Sejlklub

 

  Indkalder til en fælles arbejdsdag

Ny dato for arbejdsdag i foråret følger

 Udskiftning af brædder på vestmolen.

Fjerne ukrudt. Ordne cykelskur.

Diverse ad hoc opgaver.

 

Kaffepause midt på formiddagen.

 

Når arbejdet er udført, er foreningen vært ved en frokost som altid, for dem der har ydet en indsats.

 

P.g.a. Corona må der kun være xx personer
til spisning i Havnehuset.

 


Tilsagn om deltagelse kan gives til bestyrelsen senest d. xx.

 

Vel mødt d. xx
Bestyrelsen.

____________________________________ 

Standerstrygning 2021 Askø Sejlklub

Vi mødes på havnen
Lørdag d. xx-xx-2021 kl. xx


Kom og vær med til hyggeligt samvær,
og hils på nye og ”gamle” medlemmer.


Efter standerstrygningen er der skønne gule ærter med
forskellig slags kød, grisehaler, en øl og en dram eller
to for medlemmer i Havnehuset.


Gæster ifølge med medlemmer er meget velkomne
for 100 kr. pr. person.


Tilmelding til spisningen er nødvendigt senest
d. xx. oktober til askoesejlklub@gmail.com..


På bestyrelses vegne
Allan Løje Christiansen

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail