A
  

Standerhejsning og generalforsamling lørdag d. 18. maj 2019


Igen i år bød Finn velkommen til hejsning af Askø Sejlklubs stander, og takkede de fremmødte for deltagelse. Finn gjorde opmærksom på det positive ved, at vi samles hvert år om flaget, og den gavnlige betydning det har for både sejlklubben og Askø-Lilleøs fremdrift. 

Herefter hejste Per flaget assisteret af Mette, mens vi andre nød en forfriskning.

Referat fra generalforsamlingen d. 18. maj 2019

 
Sted: Havnehuset, Askø Havn
Deltagere: 22 medlemmer deltog
1 fuldmagt.

Dagsorden
Valg af dirigent if. § 9.
Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år.
Behandling af indkomne forslag.
Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt fastsættelse af pris for kranløft. 
a: Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 150 kr.
b: Priser for kranløft jf. §8, pkt.6. 
Valg til bestyrelse if. § 11: Formand i lige år, kasserer og næstformand i ulige år.
a: Valg af kasserer Lars W. Christensen. Modtager genvalg. 
b: Valg af næstformand. Finn Bye Andersen. Modtager ikke genvalg. 
Bestyrelsen foreslår Ole Hansen. 
8. Valg af 5 kranførere: 
På valg: P. Thuesen+Ole Hansen+Finn Elsborg+Bent Larsen+ Søren Christensen 
9. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. 
10. Valg af en bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollant for 1 år 
a.- Marianne Hansen er på valg som bilagskontrollant. Modtager genvalg. 
b.- Susan Petersen er på valg som b.suppleant. Modtager genvalg.
Evt.

***********************************************

Formanden indledte med et velkommen til generalforsamlingen, og holdt en kort mindetale over Charly Bentsen, som i februar var afgået ved døden.Charly var et afholdt medlem af foreningen, altid positv, arbejdsom og nem at omgås.

I den forbindelse holdt generalforsamlingen 1. minuts stilhed.                                   Ære være hans minde.

ad.1 Valg af dirigent.
Finn Elsborg blev valgt som dirigent. Finn E konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og spurgte forsamlingen om nogen havde noget at indvende. - Ingen havde bemærkninger. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 

ad.2 Bestyrelsens beretning.
Per Thuesen oplæste herefter bestyrelsens beretning, og redegjorde for arbejdet i det forløbne år. Vi holder generalforsamling som vi plejer 1. lørdag efter St.Bededag. Det er en tradition, at vi holder generalforsamling netop på denne lørdag. Klubflaget bliver hejst og tages ned igen, når vi holder standerstygning til efteråret. 
I året 2018 holdt vi 2 arbejdsdage, hvor vi fik styr på udenoms arealene og reparerede en del af broerne til glæde for os selv og til glæde for vores gæster. Den forlængede ledning blev ikke helt færdig. En del af yderbroen er braset sammen. Vi mener, at opgaven er for stor for os og har bedt Nakskov om hjælp til reparationen. De har godtaget arbejdet, men der er ikke sket noget endnu. En udvidelse af broerne er kommet i form af en Y-bro, som flyder og retter sig efter vandhøjden. Den er mest beregnet til kano-og kajaksejlerne, så de har en chance for at komme på land. Den er også en udvidelse af slæbestedets bro med 5 m.
 
Heldigvis har vinteren ikke været så streng, så vi har ikke haft de store skader på hus og havn. Der har været lidt kludder med varmen i klubhuset, men det er klaret. Det har noget med en overspænding på nettet at gøre, sagde elektrikeren. En arbejdsflåde, som havnearbejderne satte i vandet, smadrede vandstandsmåleren og var lidt hård ved vores plader, der hænger ved kranen. Ole reddede situationen ved at flytte den til inderhavnen og fortøje den ordentlig. 

Det kniber noget med at få flere både i havnen. Det kan skyldes, at prisen er for høj. Det er påtalt på havnefogedmøderne, men mødt med en blank afvisning. Det er bcstemt i Lolland byråd, hvad priserne skal være, siges der. Skal der laves om på det, skal vi råbe meget højt til politikerne.Vores økonomi i klubben er ganske sund, som res kasserer nok skal berette. Dette skyldes ikke mindst det tilskud, sejlklubben modtager på grund af havnefogedjobbet. 
 
I den forbindelse har vi planlagt en fejring af 10 året for vores hus d. 6. juli, hvor der kommer et telt med plads til ca. 100 personer. Der bliver mad til alle, men drikkevarer er ikke inkluderet. Der bliver også lidt underholdning og mulighed for en sving-om. Ved tilmelding betales 100 kr. forud, og det er efter først til mølle princippet, da der kun er plads til 100 deltagere. Sidste tilmelding er 14 dage før. 
 
Turismedagen er planlagt til 29. juni, hvor sejlklubben byder alle velkommen i havnehuset, mens andre er i gang med andre aktiviteter. 
 
I år holder vi igen et par hygge-arbejdsdage. Den første bliver 22. juni, hvor vi pynter lidt på området og laver lidt forbedringer. Vores plan er, at der skal lidt mere styr på oplagspladsen til trailere og både. Det bliver sådan, at bådejere skal sætte navn på deres trailere og deres grej. Tidsfristen er fastsat til ½ år, før vi fjener det, som ingen vil kendes ved. Vi vil også gerne have styr på redningsstigerne, færdiggøre vandrøret ud ad yderbroen samt etablere en vandhane på gavlen af havnehuset. 
 
Et tilsyneladende stadig værende problem er hunde høm-hømmerne. Det er ikke rart at gå med sandaler og ramme ind i sådanne efterladenskaber. Kan det dog være så slemt for hundeejeren at fjerne, hvad hans hund har lagt. 
 
Igen i år har havnehuset stået åben hele året, og det har gået virkelig fint. Alle brugere har forladt huset i perfekt stand. Vi må igen gøre opmærksom på, at kommunen kræver at baderum, vaskemaskine og tørretumbler bliver aflåst i vinterperioden. Især baderummene er kun beregnet for sejlere. Det gælder fåktisk hele året. Vi kan dog ikke se på femkronerne, hvem der har badet. 
 
Askø sejlklub er som bekendt lønnet for at bestride havnefogedjobbet. Det indebærer, at vi modtager sejlende gæster, opkræver havnepenge, giver en orientering om forholdene på øen. Vi sørger for, at havnen ser pæn og ordentlig ud, tømmer raldespande, melder til kommunen hvis der er sket større skader, følger med ved oprensningen af havnen, lukker og åbner for vandet til havneområdet, aflæser forbrug af vand og el samt sørger for, at pælene er hele og får dem fornyet, hvis de bliver for gamle. Marianne og Ole har igen i vinterperioden været flittige og sat rullegardiner op for at dæmpe lidt på det kraftige solskin om sommeren. 
 
Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for et formidabelt godt samarbejde og tak til Marianne og Ole for at holde vores lokaler i så fin og ren stand. Marianne har som sædvanlig holdt rent i klubhuset uden løn og det belønner vi med en særlig erkendtlighed. Marianne fik overrakt en erkendlighed fordi hun frivilligt ligeholder havnehuset m.m. så huset og havnen fremstår pænt og ryddeligt.
 
ad.3 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år. Kassereren Lars W. omdelte regnskab og gennemgik de enkelte poster. Det underskrevne regnskab blev vedtaget uden bemærkninger.
 
ad.4 Forelæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år.
Budgetforslaget blev vedtaget uden bemærkninger.

ad.5 Behandling af indkomne forslag                                                                          Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.  

ad.6 Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt fastsættelse af pris for kranløft.                                                                                                                a:Bestyrelse foreslog et kontinget på 150 kr for det kommende år.                          b:For ikke medlemmer, som er fastliggere i Askø havn, foreslås en afgift på 500 kr. pr. løft.                                                                                                                             Forslagene blev vedtaget. 

ad.7 Forslag til bestyrelse.                                                                                            a: Kassereren Lars W. er på valg. Modtager genvalg. Lars W blev valgt med akklamation.                                                                                                                   b: Finn Bye Andersen har efter eget valg ønsket at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog derfor Ole Hansen fra Lilleø som nyt bestyrelsesmedlem.         Ole H. blev valgt med akklamation.                                                                            Finn fik overrakt en vingave fra foreningen samt et par pæne ord med på vejen som tak for det arbejde, han i mange år har udført for sejlklubben og Askø.                     ad.8 Valg af 5 kranførere.                                                                                             P. Thuesen+Ole Hansen+Finn Elsborg+Bent Larsen+ Søren Christensen blev valgt.                                                                                                                           ad.9 Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.                                                     Bestyrelsen foreslår Allan L.Christiansen som suppleant. Allan blev valgt med akklamation.                                                                                                             ad.10 Valg af en bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollant for 1 år.        a.- Marianne Hansen er på valg som bilagskontrollant. Modtager genvalg.                                                                                                       b.- Susan Petersen er på valg som b.suppleant. Modtager genvalg.                          Begge blev valgt med aklamation.                                                                                                                                            ad.11 Evt.                                                                                                                   Lars gav de fremmødte medlemmer en orientering om 10 år jubilæumsfesten. Medlemmer af sejlklubben har en tilmeldingsfrist 14 dage før ikke medlemmer.       Der bliver opsat telt til 100 personer og tilmelding er efter princippet først til mølle. Der er begrænset tilmelding pr. husstand for 6 personer for at gøre festen så bred som mulig med beboere fra Askø og Lilleø.                                                                       Lars oplyste endvidere, at sejlklubben ønsker oprydning på bådoplagspladsen. Vi har fremstillet mærker til både og bådudstyr, så vi kan lokalisere ejerne, hvis det skønnes nødvendigt.Udstyr, der ikke er markeret til efteråret, vil blive fjernet.                        Finn Elsborg mente, man skulle prøve at overtale Nakskov til at mindske jollepladserne for derved at øge antallet af pladser, reducere prisen på en jolleplads og derved øge indtægten for havnen.                                                                          Derefter fulgte en længere diskussion om emnet.Per mente ikke, at Nakskov vil være lydhør overfor at mindske jollepladserne, da det alene koster 3000 kr at fjerne en pæl. 

Med hensyn til prisen på bådpladser svarede Per, at Nakskov havn ikke vil/kan ændre prisen, da det er en kommunal beslutning, der ligger til grund. Vi skal højere op i systemet for at blive hørt. 
Men hensyn til en mulig indtægt for brug af slæbestedet har kommunen den holdning, at der er for store udfordringer med hensyn opkrævning, da det under alle omstændigheder vil kræve en personlig overvågning.
 
Formanden takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen samt de mange deltagere for et godt og roligt møde. Herefter blev der budt på frokost.
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30.
 
 Underskrift: 
 
Dato: Dato:        Dirigent: Finn Elsborg                  Referent: Finn Bye Andersen

 

 

 

 

 

 

 

.