A
  
 

Standerhejsning og generalforsamling d. 28. april 2018.

Generalforsamlingen blev indledt med standerhejsning for 38. gang. Finn holdt flagtalen og fremhævede den gode ånd, interessen og det gode samarbejde fra medlemmernes side til glæde og fremme for øen og Askø havn. En for alle og alle for Askø.

Herefter gik flaget til tops mod en blå, skyfri himmel godt hjulpet på vej af Jørgen Antvorskov og Per Thuesen. - De fremmødte gæster og medlemmer blev budt på en øl og en vand.

 

Referat fra generalforsamlingen d. 28. april 2018, kl. 11.45. 

Sted: Havnehuset, Askø Havn
Deltagere: 21 medlemmer deltog.
1 fuldmagt blev godkendt.
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent if. § 9.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år.
    Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 150 kr.
7. Valg til bestyrelse if. § 11: Formand i lige år, kasserer og næstformand i 
    ulige år.
    a: Valg af formand: Per Thuesen. Modtager genvalg.
8. Valg af 5 kranførere. 
    På valg: P. Thuesen+Ole Hansen+Bent Larsen+ Søren Christensen
    Finn Elsborg.
9. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. - Ole Hansen er på valg. Modtager
    genvalg.
10. Valg af en bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollant for 1 år.
      a.- Marianne Hansen er på valg som bilagskontrollant. Modtager genvalg.
      b.- Susan Petersen er på valg som suppleant. Modtager genvalg.
11. Evt.

  ******************************************************************************
ad. 1 Valg af dirigent.
Mette Gudmandsen blev foreslået og valgt som dirigent. Mette takkede for valget.
Finn Bye Andersen blev valgt som referent.
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Dagsordenen blev godkendt.
Dirigenten gav derefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

ad. 2 Bestyrelsens beretning. Askø Sejlklub 2017-2018
Per Thuesen oplæste herefter bestyrelsens beretning og redegjorde for arbejdet i det forløbne år.

Efter generalforsamlingen 2017 har aktiveteten i klubben mest været arbejdsdage. Det er rigtig dejligt, at vi kan samles om at holde vores lille havn i en ordentlig stand, så vi kan byde velkommen med god samvittighed. Vi plejer at være 15 - 16 ivrige medlemmer til disse opgaver.
Her i år holder vi nok igen et par dage, hvor vi pynter lidt på området og laver lidt nye forbedringer,
Vi vil gerne have styr på redningsstigerne, forlænge vandrøret ud af yderbroen,
Etablere en vandhane på gavlen af havnehuset - ja vi har en hel liste med stort og småt, som vi ønsker på et tidspunkt at få lavet.

Marianne og Ole har i vinterperioden været flittige og sat persienner op inde på kontoret, så man ikke udefra kan se de værdier som forefindes. De har også sat persienner op her i havnehuset for at dæmpe lidt på det kraftige solskin om sommeren.

De lidt større investeringer er en flåde, der skal ligge ved slæbestedet (måske) så vi kan byde kajakfolket velkommen. Ligeledes kommer søspejderne engang imellem, og så er det rart med en flydebro.

Fiskehytter er også på tale, behovet har nok ændret sig de senere år, men muligheden er der stadig.

Vi slutter jo altid arbejdsdagene med en bid brød, så vi går herfra på arbejdsdagen både mætte og tilfredse.

Vi har haft en del bøvl med kommunen med hensyn til vaskemaskine og tørretumbler. I den anledning har vi lavet en redegørelse, der indeholder alt hvad Askø Sejlklub ejer, og har investeret i og samtidig indsendt et beregningsskema for forbrug af vand og strøm.
(skemaet har teknologisk institut lavet til forbrug af vaskemaskiner)

Efter dette har vi ikke hørt en lyd om strømforbrug, vandforbrug eller vaskemaskiner.
Til orientering er vores ejendele opgjort til ca. 72.000kr.
Dertil kommer værdien af kranerne.

Igen i år har havnehuset stået åben hele året. Det har gået virkelig fint, alle brugere har forladt huset i perfekt stand. Vi må igen gøre opmærksom på, at kommunen kræver at baderum, vaskemaskine og tørretumbler bliver aflåst i vinterperioden. Især baderummene er kun beregnet for turister og det gælder
faktisk hele året. Vi kan dog ikke se på femkronerne, hvem der har badet.

Vi håber, at der er flere der tegner sig for en bådplads. Det er meget tyndt med både i haven.
Gæstesejlere tror der er noget galt, når de kommer til en næsten tom havn.

Vi har på havnefogedmødet påpeget problemet og foreslået, at man regulerer priserne på en eller anden måde, der gør det mere attraktivt at have en bådeplads i Askø havn. Men havneledelsen er helt kold over for ideen. De mener, at der skal være ens priser i Lollands havne, - Vi er meget uenige i den bestemmelse.

Vores økonomi i klubben er ganske sund, hvad I nok hører om, når regn-skabet fremlægges.
Turismedagen er aflyst i år. Det har ikke været muligt at finde arbejdskraft til det store arbejde.

Tankerne er om, vi kan lave en fælles havnefest for hele øen i et samarbejde med klubber og foreninger i fællesskab Vi arbejder på sagen.

Askø sejlklub er som bekendt lønnet for at bestride havnefogedjobbet. Det indebærer jo så, at vi modtager sejlende gæster, opkræver havnepenge, og giver en orientering af forholdene på øen.
Sørger for at havnen ser pæn og ordentlig ud, tømmer skraldespande, vedligeholder havnen i god stand, melder til kommunen hvis der er sket større skader, følger med ved oprensningen af havnen, lukker og åbner for vandet til havneområdet og aflæser forbrug af vand og el.
Sørger for pælene er hele og får dem fornyet, hvis de bllver for gamle

Til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for at formidabelt godt samarbejde og tak til Marianne for at holde vores lokale i så fin og ren stand.  
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. 

ad.3 Forelæggelse af regnskab. (Regnskab blev fremlagt på mødet)
Lars Christensen (AS92) gennemgik regnskabet. Der var ingen bemærk-ninger til regnskabet.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

ad.4 Forelæggelse af begrundet budget for 2018/19.
Kassereren gennemgik budgettet. (Budgettet blev fremlagt på mødet)
Lars uddybede posten med diverse indtægter samt en enkel post på udgiftssiden vedrørende anskaffelse af en flydebro.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

ad.5 Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsendt et forslag, der var vedhæftet indkaldelsen til generalforsamlingen.
Forslaget vedrører en ændring af vedtægtens §16 og §8 pkt. 6 på dagsordenen.
Begrundelse: at smidiggøre prisfastsættelse på løft ved 3-Ton kran.

§16. Ændring.
Sætningen ” For ikke medlemmer, som er fastliggere i Askø havn, er afgiften 500 kr. pr. løft” udgår af § 16. Prisen for løft fastsættes herefter på ordinær generalforsamling under dagsordenen §8 pkt. 6.

Fastsættelse af afgiften for nødsituationer udgår af §16 og fastsættes herefter på ordinær general- forsamling under dagsordenen §8 pkt.6.
Pkt.6.
Ændres til: vedtagelse af kontingent for det kommende år samt priser for brug af 3-Ton kran.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

ad.6 Vedtagelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog et kontingent for det kommende år på 150 kr.
Forslag vedrørende kontingent blev enstemmigt godkendt.

ad.7 Valg til bestyrelse if. §11. Formand i lige år, kasserer og næstformand i ulige år.
a: Valg af formand: Per Thuesen. Modtager genvalg.
Per Thuesen blev valgt med akklamation. 

ad.8 Valg af 5 kranførere.
P. Thuesen+Ole Hansen+Bent Larsen+ Søren Christensen+Finn Elsborg.
Alle opstillede kranførere blev valgt med klapsalver.
Liste vil blive opslået i havnehuset.

ad.9 Valg af suppleant til bestyrelsen.
Som suppleant til bestyrelsen blev Ole Hansen fra Lilleø genvalgt med akklamation.

ad.10 Valg til bilagskontrollant/suppleant
a: Marianne Hansen, Lilleø blev genvalgt som bilagskontrollant.
b: Susan Pedersen blev genvalgt som suppleant
Begge med akklamation.

ad.11 Eventuelt.
Formanden efterlyste personer, som vil indgå i lille idegruppe med henblik på havnefesten.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak og ros for god ro og orden.
Formanden takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen samt de mange deltagere for et godt og roligt møde.
 
Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30
 
******************************************

Efter generalforsamlingen var der med velvillig assistance fra Elly,Ulla Per og Finn fremtryllet et herligt sildebord med Finn's stegte sild i kryddersovs, tre slags sild, Pia's lækre lune frikadeller, lune ribbenstege,varm bacon-leverpostej, håndskåret rullepølse og hot-vings samt Ulla og Jens's store flotte solgule æg, Til slut 2 slags herlige oste og kaffe. 

Dette blev skyllet ned med en dram eller to samt øl fra kassen til Pers's harmonikaspil med søens sange.

Formanden takkede for god ro og orden samt et flot arrangement, der sluttede kl. 16.30.

Også en særlig stor tak til dem, der hjalp til med opvask og oprydning efter arrangementet.