A
  

Referat


Standerhejsning 1. maj 2021 kl. 11:15

I år var det næstformanden Ole, der bød velkommen. Der var et fint fremmøde trods Corona. Vejret var flot og solrigt. Formand Allan og næstformand Ole hejste flaget alt mens der blev budt på lidt drikkevarer til alle fremmødte.

Referat af generalforsamling 1. maj 2021

:

1. Valg af dirigent. I år blev der både valgt både dirigent og referent. Dirigent blev Finn Bye, og referent var sejlklubbens sekretær Henriette. Ingen stemmetællere. Der deltog i alt 17 stemmeberettigede medlemmer.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Velkommen til generalforsamling. Dejligt at samle 17 medlemmer trods restriktioner, og at vi skal være ude. Vejret kan vi heldigvis ikke klage over.

Først og fremmest vil jeg sige en stor tak til Ole, som i sin funktion af havnefoged har passet godt på havnen og sikret en flot indtægt til klubben som altid

Mit første år som formand har været udfordrende grundet Corona situationen. vi måtte aflyse både arbejdsdag og standerstrygningsmiddagen.

Hvad er der så sket siden sidst?
Vi er kommet i gang med etablering af båd trailerplads. Pladsen er for klubbens medlemmer.
Vi har indkøbt et spil til at hale både op med.
Lolland Havne har desværre lukket havnehuset og indskærpet, hvem de mener må anvende huset fremover og hvordan. Klubben har desværre ikke så meget at skulle have sagt. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet.

Kranen har givet os en del udfordringer bl.a at dem, der skulle syne og godkende kranen pludselig ikke ville give os certifikatet. I år skal kranen, ud over det årlige eftersyn, også have et 10 års eftersyn.

Stor tak til Bjarne, der har doneret et 32 kvm stort fest telt til os. Teltet vil kunne lånes af sejlklubbens medlemmer.

Vi vil gerne styrke sammenholdet og håber på at der snart kan blive åbnet op, og at vi kan få mange gode stunder sammen i såvel havnehus som telt. Bestyrelsen vil gerne ville holde en fest så snart som muligt, og når Corona tillader det.

Vi glæder os også til fremtidige arbejdsdage, hvor vi kan få styrket sammenholdet, imens vi forskønner og vedligeholder området.

Vi vil gerne have flere nye medlemmer, og I må gerne alle være behjælpelige med, ved at henvise til klubben.

Endnu engang stor tak til Ole som havnefoged og Marianne for at supportere. Tak til Lars for at styre regnskabet og til alle jer medlemmer for at bakke op om klubben.

Beretningen blev godkendt. Der var enkelte spørgsmål, som hørte til under eventuelt.
Øvrigt spørgsmål gik på, hvordan man booker foreningens fest-telt. Svaret herpå var: Kontakt bestyrelsen.

3. Forelæggelse af regnskab 2020. Regnskabet blev vedtaget uden anmærkninger.

4. Budgetforslag 2021 Budgettet blev godkendt efter en justering som generalforsamlingen vedtog, således at årets overskud/underskud bliver 0 kroner.
Der er i 2021 indkøbt nyt spil, som kun må benyttes af medlemmer.

5. Behandling af indkomne forslag:
a) Bestyrelsen foreslår afstemning om, hvorvidt 3 Tons kran og mastekran skal nedlægges. Bestyrelsen ønskede at annullere sit forslag. Der var ingen indsigelser imod dette. Forslag annulleret.

b) Forslag til vedtægtsændringer (fremsendt af medlem Henriette Lund Pedersen):
Forslag om forklaring af kontingentperiode blev trukket tilbage. Forslag vedr. kran blev trukket tilbage, da det var vedtaget at beholde kranen. De øvrige forslag til vedtægtsændringer blev vedtaget, med en uddybning af, at man ud over at henvende sig til bestyrelsen, også kan skrive til sejlklubbens e-mail.

Øvrige forslag: Der var ingen øvrige indsendte forslag.

6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år samt evt. afgift for kran for ikke-medlemmer og ved nødsituationer. Både kontingent og afgift vedtaget uændret. Det blev udspecificeret at lån af kran for ikke-medlemmer KUN kan ske i forbindelse med en nødsituation, og at prisen her er de vedtagne 500 kr. Øvrige ikke-medlemmer kan ikke låne/leje kranen.

7. Valg til bestyrelse og suppleant: Lars W. Christensen, og Ole Hansen blev begge genvalgt til bestyrelsen.
Valg af suppleant: Per Thuesen blev genvalgt.
Ingen andre ønskede at stille op til posterne.

8. Valg af 5 kranførere.
Alle blev valgt:
Søren Christensen
Ole Hansen
Bendt Larsen
Allan Christiansen
Per Thuesen

9. Valg af bilagskontrollant, Marianne Hansen samt suppleant for bilagskontrollant Susan Petersen blev begge genvalgt.

10. Eventuelt.

a) Uddybning af, at trailerholdeplads KUN er for medlemmer.
b) Lån af spil er ligeledes KUN for medlemmer.
c) Information om, hvem man betaler kontingent til: Kasserer Lars W. Christensen. (Se nærmere på hjemmesiden)
d) Information omkring ”fiskehusene”. Det er ikke Sejlklubben der driver projektet.
e) Der fremkom ønske om en havnefest. Bestyrelsen var lydhør og fortalte at
forslag fra alle medlemmer var velkomne


Formanden sluttede af med at takke Ole for at være havnefoged, og Marianne for at supportere. Lars blev takket for at styre regnskabet flot, og Finn fik tak for at have dirigeret generalforsamlingen rigtigt fint.

Generalforsamlingen blev ophævet, og der blev budt på sandwich og drikkevarer til de fremmødte medlemmer.
Underskrift:

Dato: Dato:
Dirigent: Finn Bye Andersen Referent: Henriette Lund Pedersen