A
  
 

Standerhejsning og generalforsamling d. 13. maj 2017.

Generalforsamlingen blev indledt med standerhejsning for 37. gang. Finn holdt flagtalen og fremhævede den gode ånd, interessen og det fine samarbejde fra medlemmernes side til glæde og fremme for Øen og Askø havn. 

Herefter gik flaget til tops mod en blå, næsten skyfri himmel godt hjulpet på vej af Jørn Egvang og Per Thuesen. - Vi så os desværre nødsaget til at benytte mastekranen, da flagknoppen var blæst af flagstangen i stormen. De fremmødte gæster og medlemmer blev budt på en øl og en vand. 

Referat fra generalforsamlingen d. 13. maj 2017, kl. 11.45. 

Sted: Havnehuset, Askø Havn
Deltagere: 21 medlemmer deltog. 
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent if. § 9.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Fremlæggelse af begrundet budgetforslag for det kommende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Vedtagelse af kontingent for det kommende år.
    Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på 150 kr.
7. Valg til bestyrelse if. § 11: Formand i lige år, kasserer og næstformand i 
    ulige år.
a: Valg af kasserer: Mette Gudmandsen modtager ikke genvalg
b: Valg af næstformand:
8. Valg af 5 kranførere. P.Selmer og Mogens Christensen modtager ikke          genvalg.
På valg: P. Thuesen+Ole Hansen+Peter Jørsing+Bent Larsen+ 1
9. Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år. - Ole Hansen er på valg.
10. Valg af en bilagskontrollant og en suppleant for bilagskontrollant for 1 år.
      a.- Marianne Hansen er på valg som bilagskontrollant.
      b.- Susan Petersen er på valg som suppleant.
11. Evt.

  ******************************************************************************
ad. 1 Valg af dirigent.
Jørn Egvang blev valgt som dirigent og takkede for valget.
Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Dagsordenen blev oplæst og godkendt.
Dirigenten gav derefter ordet til formanden for bestyrelsens beretning.

ad. 2 Bestyrelsens beretning.
Per Thuesen oplæste herefter bestyrelsens beretning og redegjorde for arbejdet i det forløbne år.

Der havde ikke været nogen større problemer bortset fra at asfalten synker i hjørnet ved det store broområde. Der har været afholdt 2 arbejdsdage med god deltagelse, hvor vi fik ryddet op.

Datoer for arbejdsdage i 2017 vil blive opslået senere.

Den store kran er nu i ok-stand. Den får hvert år et lovpligtigt eftersyn efter forlangende fra Lolland kommune. På turistdagen den 24. juni deltager Askø Sejlklub.

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.(kan læses i sin helhed på hjemmesiden)

ad.3 Forelæggelse af regnskab. (Regnskab var fremlagt på mødet) Da vores kasserer desværre var forhindret i at være til stede, gennemgik næstformanden regnskabet.. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

ad.4 Forelæggelse af begrundet budget for 2017/18. Næstformanden gennemgik budgettet. (Budgettet var fremlagt på mødet) Finn uddybede posten med diverse indtægter samt enkelte poster på udgiftssiden.

Et spørgsmål fra Lars W. Christensen (AS 92) angående forsikringsdækning blev belyst af formanden.

Et spørgsmål fra Elly K. Andersen AS 135 om hvad man ville gøre, hvis indtægten fra kommunen faldt bort. Her svarede formanden, at så måtte man indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med forelæggelse af nyt budget.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

ad.5 Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

ad.6 Vedtagelse kontingent.  Bestyrelsen foreslog et kontingent for det kommende år på 150 kr. Forslag vedrørende kontingent blev enstemmigt godkendt.

ad.7 Valg til bestyrelse if. §11. 

a: Valg af kasserer. Da Mette ikke ønskede genvalg, spurgte dirigenten, om der var en der ville melde sig til posten som kasserer. Lars W. Christensen (AS 92) tilbød at påtage sig jobbet som kasserer.

Lars W. blev valgt med akklamation.

b: Valg af næstformand. Finn redegjorde for, at familien inden for de næste 2 år har til hensigt at sælge sommerhuset og derved forlade Askø. Da man normalt er valgt for en 2 års periode, ville et salg indenfor denne periode betyde, at der skulle findes en person til at supplere bestyrelsen.

Hvis generalforsamling kunne acceptere ovenstående, vil jeg (Finn) gerne lade sig genvælge.

Finn (AS 135) blev valgt med akklamation.

ad.8 Valg af 5 kranførere.

Per Thuesen, Ole Hansen fra Lilleø, Peter Jørsing, Lars W. Christensen AS 92, Søren Christensen AS 195 og Jacob Møllemose AS 41 blev alle valgt med klapsalver.

Liste vil blive opslået i havnehuset.

ad.9 Valg af suppleant til bestyrelsen. Som suppleant til bestyrelsen blev Ole Hansen fra Lilleø genvalgt.

ad.10 Valg til bilagskontrollant/suppleant. Marianne Hansen, Lilleø blev genvalgt som bilagskontrollant. Som ny suppleant for Marianne blev Susan Petersen valgt.

ad.11 Eventuelt.  Finn oplyste, at Askø Sejlklub støtter købmanden så meget som overhovedet muligt ved indkøb af varer. Omtalte endvidere initiativet fra sejlklubbens side med at opsætte vaskemaskine og tørretumler i havnehuset for derved at få gæstesejlerne til at tage et længere ophold på Askø.

Per fortalte, at han agter at sælge sin sejlbåd, samt at han træder tilbage som formand til næste år.

De kommende forandringer, det giver for sejlklubber, er noget man i foreningen må forholde sig til, hvis Askø Sejlklub skal videreføres.

Per syntes endvidere, at prisen for fastliggerpladserne var urimelig høj, hvis man sammenligner med de to andre øer, hvor der på Askø/Lilleø er få faste beboere men mange sommerhuse. Der burde kunne findes en ordning, som i højere grad tilgodeser dette forhold, så bl.a. sommerhusfolket, på grund af prisen de få ferieperioder om året, ikke ser sig nødsaget til at benytte slæbestedet.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak og ros for god ro og orden.

Formanden takkede for et godt samarbejde i bestyrelsen samt de mange deltagere for et godt og roligt møde. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 12.30

 *********************************************************

Efter generalforsamlingen var der med velvillig assistance fra Elly, Pia, Ulla og Finn fremtryllet et herligt sildebord med Finn's stegte sild i kryddersovs, tre slags sild, Pia's lækre lune frikadeller, lune ribbenstege og lune tarteletter med høns i asparges, varm bacon-leverpostej, håndskåret rullepølse, Ulla's store og solgule æg, Hot Vings samt 2 slags herlige oste.

Dette blev skyllet ned med en dram eller to samt øl fra kassen.

Efterfølgende blev der serveret kaffe.

Formanden takkede Elly, Pia, og Finn for et flot arrangement, der sluttede kl. 16.30.

Også en særlig stor tak til dem, der hjalp til med opvask og oprydning efter arrangementet.     

 

 
Bestyrelsens årsrapport for 2016 
 
Bestyrelsens beretning
 
Året 2016/17 er forløbet uden de store storme, højvande har der været, men uden de store problemer, forhøjelsen af vejen har gjort, at øen hele tiden har været fremkommelig.
I løbet af sommeren 16 har vi haft 2 arbejdsdage, hvor der igen mødte mange arbejdsivrige medlemmer op. Vi fik styr på ukrudt og grønne områder, maling af bænke og enkelte planker i broerne blev udskiftet, Bent fik repareret broen, hvor hans båd plejer at ligge. Vi opdagede, at asfalten var meget undermineret i hjørnet ved mastekranen. På havnefogedmødet gjorde vi opmærksom på problemet; efterfølgende vil havnekontoret sende en kyndig til at se på problemet.

Standerstrygningen i efteråret forløb planmæssigt, og de gule ærter smagte fortræffeligt. Alle blev mætte, og flere af deltagerne fik slukket tørsten.

Vores kran har fået en ordentlig overhaling denne gang. Det hjalp rigtig meget, så nu endelig kører den upåklageligt forhåbentlig i mange år.

Det årlige eftersyn kan vi ikke undvære, så reparatøren kommer igen her i sommeren.

Igen i år har havnehuset stået åben i vinterperioden, og det har gået uden nogen som helst problemer. Alle gæster og brugere har ryddet pænt op efter sig. Det er dejligt at alle passer på vores fine forhold.

Vi har haft lidt problem med havneledelsen, som vil have lukket for baderummene i vinterperioden.
De holder hårdt på, at det ikke er offentlige baderum, der kun må benyttes af gæstesejlere.

Heldigvis blandede økontaktudvalget sig, så sagen faldt lidt til ro igen, og vi kan jo ikke se på femkronerne, hvem der bader.

Vi var igen aktive ved turismedagen. Der kom igen mange besøgende.

Igen i år vil vi deltage d. 24. juni på turismedagen; det er tvivlsomt, om Marinefartøj ASKØ kommer.

Vi må desværre konstatere, at det kniber voldsomt med at få bådpladserne fyldt. I år vil der kun være en sejlbåd i havnen, og der vil kun være ganske få joller.

Det er beklageligt, og vi har fremført problemet på havnefogedmødet; vi har prøvet at vise, at en sammenligning øerne imellem er meget uretfærdigt, da Askø har meget færre fastboende end de andre 2 øer, og det er kun ganske få fastboende, der har båd; det er mest sommerhusbeboere, som har interesse i at have både liggende i havnen, men da det er så dyrt, vælger man at benytte slæbestedet i stedet.

Vi fremførte, at turister tror der er sygdom eller andet skræmmende på øen og sejler meget hurtigt igen, da der er så dødt på havnen.

Fra havneledelsen side er man fuldstændig kold og vil fastholde ens priser på alle øerne.

Eksempelvis giver jeg 3800 kr. om året for min sejlbåd, for ganske få år siden kostede det 650 kr.

At være havnefoged på Askø betyder for det første, at kommunen betaler Askø sejlklub for at bestride jobbet, og forventer så, at vi holder havnen i så pæn stand som muligt, tømmer skraldespandene og sørger for flaskecontainerne bliver tømt.

At vi modtager gæstesejlere og opkræver havneafgift for overnatning og viser gæsterne tilrette.
 
Tak.
 
.